PRIVACY & GEGEVENSVERWERKING

In het kader van onze dienstverlening voor werkgevers in de sector is Lumeni de zogeheten verwerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op deze dienstverlening is onze verwerkersovereenkomst van toepassing.

In het kader van onze online dienstverlening voor individuele professionals is Lumeni de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt in dat Lumeni beslist welke persoonsgegevens worden
verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Lumeni is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Op al onze diensten zijn voorts van toepassing ons Beleid Bescherming Persoonsgegevens en ons Datalekprotocol. In essentie wordt hier het volgende in beschreven:

Lumeni verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, van de Wbp. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Leerplein Kinderopvang gebruikt uw e-mailadres
en eventueel uw naam en telefoonnummer om contact met u te kunnen opnemen indien dit voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is.

Lumeni moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 8 van de Wbp. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na ondubbelzinnige toestemming
van de betrokkene (artikel 8, sub a, van de Wbp). Lumeni kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het aanmeldingsformulier. Daarom vragen we u bij uw aanmelding expliciet naar uw toestemming voor
het gebruik van uw persoonsgegevens.

Artikel 13 Wbp verplicht Lumeni om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo vindt de verzending van (persoons)gegevens

via een beveiligde verbinding plaats.

Lumeni bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 10, lid 1, van de Wbp).

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Indien u wilt weten welke persoonsgegevens Lumeni van u verwerkt,
dan kunt u een inzageverzoek doen. Lumeni behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te

laten wijzigen of aan te vullen. U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan info@lumeni.info.