Lumeni Algemene Voorwaarden (online) leren & communiceren

Lumeni is een handelsnaam van Bentilon B.V, statutair gevestigd te Zeist en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24288558.

Toepasselijkheid

 • Op alle aanbiedingen, offertes, communicatie, diensten en overeenkomsten van Lumeni zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover daarvan schriftelijk wordt afgeweken.
 • De rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden gelden in gelijke mate voor organisaties, deelnemers die in het kader van een opleidingsprogramma voor een organisatie zijn aangemeld alsmede voor deelnemers met een persoonlijk abonnement. Zij gelden voorts in gelijke mate voor tijdelijke demonstatie- en testaccounts.
 • Indien een organisatie deelnemers aanmeldt vanuit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen zijn deze Algemene Voorwaarden voor al deze deelnemers van toepassing.
 • Toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden dan wel andere voorwaarden van opdrachtgevers wordt van de hand gewezen.

Definities

 • Deelnemer: diegene die zichzelf heeft geregistreerd dan wel door een Opdrachtgever is aangemeld voor een of meer (online) opleidingsvormen, respectievelijk beschikt over een persoonlijk account voor online opleidingsprogramma’s en -faciliteiten.
 • Diensten: advies, offertes en overeenkomsten, opleidingen, trainingen en coaching op locatie, online accounts en online opleidingsprogramma’s en faciliteiten, online faciliteiten voor bestandsbeheer (‘cloud’), demonstratie- en testaccounts.
 • Opdrachtgever: organisatie die namens deelnemers een van de door Lumeni aangeboden opleidingsvormen, faciliteiten en/of leermiddelen heeft besteld of contractueel heeft afgenomen.
 • Hij/zij: wanner het persoonlijk voornaamwoord ‘zij’ wordt gebruikt is ‘hij’ evenzeer van toepassing

Offertes, totstandkoming en wijziging overeenkomst
Alle door Lumeni gedane aanbiedingen, calculaties en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door een afgeronde (online) bestelling, een schriftelijke (opdracht)bevestiging van Lumeni dan wel door feitelijke uitvoering door Lumeni van de dienst, komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen binden Lumeni slechts voor zover deze schriftelijk door Lumeni zijn bevestigd.

Gebruiksrecht
Deelnemers hebben het recht om de aangeboden producten en diensten, w.o. doch niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video’s, online modules, online opleidingsprogramma’s en -faciliteiten, uitsluitend te gebruiken wanneer zij met een persoonlijk account zijn ingelogd in de online faciliteiten.
Wederverkoop van door Lumeni aangeboden producten en diensten is niet toegestaan.

Opleidingen, trainingen, coaching en online modules (leervormen)

Deelname aan online programma’s
De looptijd van een online opleidingsprogramma is 12 maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De overeengekomen looptijd van een opleidingsprogramma is bindend. Opleidingsprogramma’s worden telkens stilzwijgend tegen de dan geldende tarieven met een kalenderjaar verlengd, tenzij de opdrachtgever of deelnemer het programma schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van de voor het desbetreffende abonnement geldende opzegtermijn, doch met ten minste een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging geschiedt uitsluitend per e-mail t.a.v. Lumeni (info@lumeni.info) en gaat in op de in de ontvangstbevestiging genoemde einddatum. Wanneer een opleidingsprogramma wordt opgezegd, vindt geen restitutie plaats van eventueel resterende abonnementsgelden, credits of andere leervormen of -leermiddelen.

Gebruik van de online faciliteiten, programma’s, content en media is uitsluitend toegestaan voor deelnemers met een persoonlijk account in het kader van deskundigheidsbevordering voor professionals in de kinderopvang; het gebruiksrecht is daarmee persoonlijk, niet overdraagbaar en voorbehouden aan deelnemers die door een kinderopvang- of gastouderorganisatie zijn aangemeld, respectievelijk zich als actieve professional in de sector kunnen identificeren.

Deelnemers van een of meer opleidingsvormen kunnen zijn: medewerkers van kinderopvangorganisaties respectievelijk gastouders die zichzelf hebben geregistreerd dan wel namens hun werkgever respectievelijk gastouderbureau zijn aangemeld dan wel leidinggevenden, begeleiders, trainers of coaches van deelnemers uitgerust met zogenoemde online managersrechten, waarmee zij van aanvullende online functionaliteiten en faciliteiten gebruik kunnen maken.

Deelnemers bevestigen dat zij zijn wie zij bij aanmelding of registratie te kennen hebben gegeven te zijn. Deelnemers stemmen ermee in dat zij gedurende de volledige looptijd van een abonnement de bij aanmelding respectievelijk de in het account vermelde functie daadwerkelijk uitoefenen en geen andere functie uitoefenen dan in het account is vermeld. Met name wordt hiermee bedoeld dat opleiders en trainers zich verplichten geen oneigenlijk gebruik te maken van (gunstiger geprijsde) deelnemersabonnementen.

Toelating tot een leervorm houdt van de zijde van Lumeni geen garantie in dat de deelnemer de leervorm, waartoe hij wordt toegelaten, met succes zal doorlopen of afronden.

Lumeni behoudt zich het recht voor deelnemers aan de hand van eventuele toelatingseisen naar eigen inzicht al dan niet tot een leervorm toe te laten.

Lumeni heeft het recht deelnemers, die door hun gedrag of die anderszins het normale verloop van de leervorm tot ongemak of schade van andere deelnemers belemmeren, van verdere deelname aan de leervorm uit te sluiten. Uitsluiting laat de plicht tot betaling van de leervorm onverlet.
Het is deelnemers aan (leer)programma’s niet toegestaan zich te bedienen van of te uiten met illegaal, aanstootgevend of kwetsend taalgebruik.

Credits zijn persoonlijk en niet overdraagbaar; niet gebruikte credits komen te vervallen na afloop van de contractperiode resp. looptijd van het programma.
Helpdesk: vragen van deelnemers worden in beginsel uiterlijk de volgende werkdag beantwoord (inspanningsverplichting).

Annuleren van leervormen
Bij onvoldoende aanmeldingen voor een leervorm met open inschrijving heeft Lumeni het recht deze te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

Opdrachtgevers resp. deelnemers kunnen een leervorm resp. deelname aan een leervorm uitsluitend schriftelijk annuleren (per e-mail of een hiertoe bekend gemaakt webformulier). Voor deze annulering geldt de navolgende regeling: de deelnemer kan tot 8 (acht) weken voor aanvang annuleren; hierbij is de helft van de overeengekomen vergoeding voor de leervorm verschuldigd. Een volledige vergoeding van de leervorm is verschuldigd indien minder dan 8 weken voor aanvang van de leervorm wordt geannuleerd alsmede voor eventueel reeds geproduceerde en geleverde zaken.

Bij annulering van een dienst binnen een bedenktermijn van 14 dagen worden geen kosten in rekening gebracht, tenzij reeds binnen deze bedenktermijn sprake is van het feitelijk of gedeeltelijk gebruik door opdrachtgever of deelnemer van de bestelde dienst.

Tarieven
De tarieven voor producten en diensten worden gepubliceerd op de website van Lumeni. In aanvulling op of afwijking van deze tarieven kunnen in offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten vermelde tarieven gelden.

Alle prijzen zijn inclusief respectievelijk vrij van BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Lumeni is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan de deelnemer door te berekenen, zonder dat een onderhavige opleidingsprogramma, opdracht of overeenkomst hierdoor kan worden opgezegd.
Door organisaties en deelnemers verschuldigde bedragen dienen conform aanmelding, bestelling of opdrachtbevestiging bij vooruitbetaling respectievelijk binnen het gestelde aantal dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Lumeni is gerechtigd de tarieven bij de verlening van de looptijd resp. jaarlijks aan te passen aan de dan geldende Dienstenprijsindex (DPI) van het CBS; deze nieuwe tarieven geven opdrachtgevers resp. deelnemers niet het recht om de onderhavige overeenkomst te ontbinden.

Tarieven gelden uitsluitend in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.

Betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen facturen van Lumeni netto contant binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Ieder recht op verrekening is uitgesloten.

Indien niet tijdig wordt betaald is de opdrachtgever resp. de deelnemer in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De opdrachtgever resp. de deelnemer is – onverminderd haar overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuur over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage.
Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de deelnemer.

Alle geleverde producten blijven het eigendom van Lumeni tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de deelnemer Lumeni ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van rente en kosten.

Ontbinding van overeenkomsten
Lumeni kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de deelnemer of de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

 • de opdrachtgever respectievelijk de deelnemer surseance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
 • de deelnemer of de opdrachtgever haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
 • de deelnemer of de opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door Lumeni hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;
 • Lumeni de uitgave van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt.

Overmacht
Indien naar redelijk oordeel van Lumeni als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door Lumeni zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht het opleidingsprogramma of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van het opleidingsprogramma of de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Indien Lumeni bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde deel afzonderlijk te factureren en is de deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Indien de overmacht een bepaalde leervorm betreft, zal Lumeni een andere tijd of dag voor het houden van deze leervorm trachten vast te stellen, dan wel het gehele programma een tijdseenheid opschuiven. Als de overmacht een gehele of het nog niet uitgevoerde deel van een leervorm treft en er bestaat geen redelijk vooruitzicht op spoedige aanvang of hervatting, heeft Lumeni het recht de leervorm schriftelijk te annuleren en vervallen de verplichtingen van partijen over en weer zonder dat enige schadevergoeding uit dien hoofde verschuldigd wordt. Door de deelnemer eventueel vooruitbetaalde bedragen voor leervorm zullen door Lumeni in geval van annulering pro rato worden teruggestort, na aftrek van 20% van de totale prijs ter vergoeding van de door Lumeni reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20% van het totale bedrag bedraagt, vindt geen restitutie plaats. Wijzigingen in of van een opdracht, dan wel omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst voordoen, kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast. deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Lumeni en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover nieuwe afspraken maken.

Aansprakelijkheid en reclame
Lumeni is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het gebruik van het door Lumeni samengestelde materiaal noch voor schade ontstaan tijdens het bijwonen van leervormen. Opdrachtgevers en deelnemers worden geacht de veiligheidsinstructies en normen te volgen. Lumeni sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid van de informatie op de website(s). de informatie op deze site(s) kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Lumeni worden gewijzigd. De aansprakelijkheid van Lumeni, van de personeelsleden van Lumeni en van de personen voor wie Lumeni verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade en winstderving), welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kunnen Lumeni en haar docenten, trainers en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Lumeni en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. de deelnemer wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

De inhoud van eventueel getoonde advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door Lumeni niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. Lumeni aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties.

De deelnemer vrijwaart Lumeni voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit de producten of diensten, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de deelnemer van de door Lumeni uitgegeven publicaties en andere informatieve producten.
Lumeni is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in producten en diensten van derden respectievelijk producten en diensten die in (sub)licentie zijn verstrekt.

Reclames dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk doch in ieder geval binnen acht dagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen acht dagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, ter kennis van Lumeni te worden gebracht.

Intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door Lumeni vervaardigde materiaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een opdracht, leervorm, berust bij Lumeni, respectievelijk bij derden van wie Lumeni het materiaal in beheer heeft, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Wanneer een deelnemer teksten, tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord ter beschikking stelt aan Lumeni resp. aan gebruikers van haar (online) opleidingen en faciliteiten, neemt de deelnemer de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door gebruik van het materiaal geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. De deelnemer vrijwaart Lumeni tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde.

Deelnemers mogen het door Lumeni vervaardigde en/of ter beschikking gestelde materiaal of enig ander werk enkel ten behoeve van de eigen leeractiviteiten gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Lumeni niet toegestaan om materiaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins, aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

Privacy
Lumeni legt gegevens vast van natuurlijke personen en rechtspersonen voor de uitvoering van de diensten en wanneer deze personen in het kader van deze diensten contact hebben met Lumeni. Met vastgelegde gegevens wordt bedoeld contactgegevens en gegevens over deelname of mogelijke deelname van de betreffende personen en rechtspersonen aan (online) leervormen.

Lumeni zal door deelnemer aan Lumeni ter beschikking gestelde gegevens kunnen gebruiken om de levering van producten of diensten uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van Lumeni, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. de gegevens die worden vastgelegd kunnen worden gecombineerd met reeds eerder verkregen gegevens.

Lumeni maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een indruk te krijgen van de activiteiten van deelnemers op websites en van online services om een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Lumeni verplicht zich ertoe deze gegevens niet openbaar te maken op andere wijze dan in het kader van de relatie en voor de overeengekomen diensten noodzakelijk is.

Lumeni zal in het kader van de geldende privacywetgeving in redelijkheid die maatregelen nemen die de vertrouwelijke informatie van haar relaties beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Lumeni verplicht zich alle door deelnemers of deelnemers verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig te beheren en bewaren.

Opdrachtgevers verklaren aangeleverde gegevens aan te leveren met in achtneming van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens respectievelijk de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgevers vrijwaren Lumeni voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor de Opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Lumeni toerekenbaar zijn. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die in het kader van de diensten door opdrachtgevers worden verwerkt, ligt volledig bij de opdrachtgevers. Lumeni verricht haar diensten als ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens respectievelijk de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgevers staan er tegenover Lumeni voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.

Vertrouwelijkheid
Lumeni zal in redelijkheid die maatregelen nemen die de vertrouwelijke informatie van haar relaties beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Alle informatie die Lumeni van of over de opdrachtgever of deelnemer verneemt is voor haar medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld indien de opdrachtgever of de deelnemer heeft meegedeeld of dat als uit de informatie redelijkerwijs blijkt dat het om vertrouwelijke persoonlijke informatie gaat.

Diversen
Lumeni is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder nadere toestemming van de deelnemer over te dragen aan in het kader van een samenwerking gelieerde derden. Lumeni is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Lumeni zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken. de deelnemer is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, indien zij de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren.

Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de deelnemer zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging aan Lumeni door te geven.

Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens een deelnemer en de betreffende deelnemer vernietigt dit beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar de belangen van Lumeni zo goed mogelijk beschermt. Indien een opdrachtgever optreedt namens haar medewerkers resp. deelnemers verplicht de opdrachtgever zich jegens Lumeni deze voorwaarden aan deelnemers bekend te maken en op te leggen. De opdrachtgever of werkgever vrijwaart Lumeni voor alle claims van de deelnemers en deelnemers, als Lumeni jegens de deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze voorwaarden wegens schending van de voornoemde verplichtingen.

Klachtenreglement
De medewerkers van Lumeni doen hun werk graag en met aandacht en zorgvuldigheid. desondanks kan het voorkomen dat u als opdrachtgever of deelnemer ontevreden bent over de producten of de diensten van Lumeni. In dit kader heeft Lumeni een klachtenreglement dat bestaat uit:
1. de definitie van een klacht
2. de klachtenprocedure

De definitie van een klacht
Wat is een klacht? Een probleem dat u als klant heeft ten aanzien van de dienstverlening van Lumeni waarvoor (nog) geen oplossing is gevonden en die met de vemelding klacht aan het team van Lumeni schriftelijk bekend is gemaakt. De klacht kan over de meest uiteenlopende zaken gaan, bijvoorbeeld de wijze waarop Lumeni de gemaakte afspraken uitvoert en nakomt.

De Klachtenprocedure
Wat doet u in geval van een klacht?
U maakt uw klacht kenbaar aan de directie van Lumeni; hiertoe stuurt u e-mail naar info@lumeni.info. Wij verplichten ons om binnen 5 werkdagen de ontvangst van uw klacht (per email) te bevestigen. Eerst zal in overleg met u worden gekeken of uw klacht direct kan worden opgelost. In alle andere gevallen verplichten wij ons uw klacht binnen 4 weken na ontvangst van uw klacht te behandelen en zo mogelijk op te lossen, e.e.a. binnen de kaders van redelijkheid en billijkheid.

Een klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld. In het geval er geen oplossing kan worden gevonden zullen partijen trachten de klacht op te lossen met behulp van mediation conform het MfN-Mediation Reglement van de Federatie Mediators Nederland en de Stichting Kwaliteit Mediators, gevestigd te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. De mediator zal worden gekozen uit het bestand van MfN-registermediators van de Stichting Kwaliteit Mediators te Rotterdam. De uitkomst van een mediation is bindend voor beide partijen; Lumeni verplicht zich om de gekozen oplossing binnen 6 weken na vaststelling te bewerkstelligen. Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen der partijen het geschil aan de rechter voorleggen. De kosten van de mediation zullen gelijkelijk door partijen gedragen worden.

Wij verplichten ons een klacht te registreren in een klachtendossier. De bewaartermijn is 2 jaar, tenzij er aanleiding is het dossier langer te bewaren. Wanneer een langere tijd wenselijk of noodzakelijk is, wordt de bewaartermijn steeds met 1 jaar verlengd.

Indien het onmogelijk gebleken is een klacht of geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Midden-Nederland. Op alle met Lumeni gesloten overeenkomsten is voorts Nederlands recht van toepassing.

Zeist, juni 2023